close
تبلیغات در اینترنت
از اوجالان,
loading...

قدمت غيرت اصالت

اوجالان, درخشش پرچمهای پ ک ک و دسیسه‌ توطئه‌گران یا سه‌ شنبه‌ سیاه                                کامران روژهه لا تیاوجالان می گوید: به نبرد خویش تابه آ نجا ادا مه خواهد داد كه آرما نها ورویاها یش ، آرمانها ی همه ی بشریت شود و زنده گی همه گا ن سرشاراز مهربانی و زیبایی گردد. درپی دستگیری رهبرخلق كرد " عبدالله اوجالا ن در16 فوریه ی سا ل 1998 كه…

از اوجالان,

اوجالان, درخشش پرچمهای پ ک ک و دسیسه‌ توطئه‌گران یا سه‌ شنبه‌ سیاه

                              

کامران روژهه لا تی

اوجالان می گوید: به نبرد خویش تابه آ نجا ادا مه خواهد داد كه آرما نها ورویاها یش ، آرمانها ی همه ی بشریت شود و زنده گی همه گا ن سرشاراز مهربانی و زیبایی گردد.

درپی دستگیری رهبرخلق كرد " عبدالله اوجالا ن در16 فوریه ی سا ل 1998 كه برخلاف تمامی موازین و بیانیه های حقوق بشری و نیزحقوق پناهنده گی صورت گرفت ، كردهای خشمگین و ناراضی باحمله به سفارتخانه كشورها ی یونان ، تركیه ، كنیا واسرا ئیل درسراسراروپا خشم وعصبانیت خودرااز این اقدام ناجوانمردا نه وبه دورازمعیارها وپرنسیپ های اخلا قی ونیزاین توطئه ی ازپیش طراحی شده نشان دادند. دههاجوان كرد دراعتراض به دستگیری رهبرمحبوب شان خودرابه آتش كشید ند وازاین طریق اوج عشق وعلاقه ی خود رابه رهبرجنبش آزادیبخش خلق كرد وهمچنین مظلومیت خلق ستمدیده ی كردرا به نمایش گذاشتند. توطئه گران بین المللی ودشمنا ن تاریخی آزادی ود موكراسی نشان دادند كه به هیچ یك ازموازین وآیین نامه های مربوط به پناهنده گی وحقوق قانونی انسانها پایبند نبوده وآماده اند كه هرلحظه موجودیت وآینده وهویت ملی وتاریخی خلقهای تحت ستم راوسیله ی معاملات وزد وبندهای سیاسی قرارداده وخواسته های پایما ل گشته ی ملت كرد را به لحاظ تاریخی ، ملی ونژاد ی قربا نی منافع استرا تژیك خود نما یند و بد ین گونه همچنان در راستای پیش بردن سیا ست انكارو امحا ی خلق كرد گام بردارند.
اقدا م به بازدا شت اوجالا ن واكنشهای بسیارمتفا وتی را درمحا فل سیاسی ، نزد صاحب نظرا ن ونیزدوستدارا ن آزادی ، عدالت وانسا نیت برانگیخت.
ازسیا ستمداران گرفته تا مسئولا ن رده بالا ی دولتها تا جوانان ، زنا ن وهوادارا ن حقوق اقلیتهای نژاد ی ، هریك به نحوی نسبت به عمل بازداشت غیرقانونی بنیا نگذار حزب كارگران كردستا ن PKK واكنش نشا ن دادند. درشهرهای عمده كردنشین درشرق كردستا ن – كردستا ن ا یرا ن – مانند سنندج ، مها باد ، سرد شت وسقزو.ارومیه. و... كردها با تظاهرات خیا بانی دستگیری وباز داشت اوجالا ن رامحكوم نمود ه وخواها ن آزا دی رهبرجنبش نوین رهایی بخش خلق كرد شد ند. در این گفتا ربه برخی از این واكنشها ونیز اظهار نظرها كه به لحاظ تاریخی حا ئز اهمیت می باشند نظرمی افكنیم .
هنگا می كه تصاویر ماهواره ای C.N.N درخشش پرچمهای PKK را با عكسهای عبد الله اوجالا ن دردستا ن هزاران تظاهركننده درپایتخت كشورهای اروپا یی درمنظرد ید میلیونها انسان درسراسر پنج قاره ی مسكون قرارمیداد، این تصاویر درخشان با امید ی توام میشد كه قلبهای میلیونها كارگرآلما نی وایتالیا یی را پس ازپیروزی چپگرا یا ن درآلما ن وایتا لیا گرم می نمود .حالا هنگامی كه تصاویرماهواره ای C.N.N با چهره ی بی رمق وخسته ی آگوستینو پینوشه تلاقی می نمود، جهانیان می دیدند كه این آرما ن عبدالله اوجالا ن است كه برهدفهای پینوشه غلبه میكند وجها ن پویا ی اوجالا ن بر دنیا ی میرند ه ی پینوشه پیشی میگیرد.
ایالا ت متحده ی آمریكا قبل ازهركشوردیگری خشنودی خود را ازدستگیری اوجا لان اعلام كرد. " جولاكهارت" سخنگوی كاخ سفید گفت : ما قد رمسلم ازدستگیری این رهبرتروریستها راضی هستیم . وبد ین گونه رهبران كاخ سفید خصومت تاریخی ونیزعنا د وكینه ی خود را نسبت به جنبشهای آزادی خواهی نشان داد ند. دربرن دولت سو یس خواستار محا كمه ی عادلانه ی اوجالا ن شد. دستگیری اوجالا ن ا نتقاد حزبها ی مخا لف وائتلا فی دولت یونا ن رانیزد ر پی داشت. چند نفرازا عضای احزا ب ائتلافی درپارلما ن خواستار استعفا ی نخست وزیرشد ند. وكیل اوجالان تحویل موكلش رابه تركیه نقض آشكارحقوق بشرخواند. وكیل آلمانی اوجالان بازداشت موكلش دركنیا وتحویل اورابه تركیه نقض حقوق بشرخواند وگفت این امرپیامدهای وخیمی را درپی خواهد داشت.
اجویت نخست وزیروقت تركیه گفت : دستگیری اوجالان سرآغازی برای پایان حزب كارگران كردستا نPKK است. اما برخلا ف گفته ی اجویت كه حالا دیگربه جهان مرده گا ن پیوسته است، PKK نه تنها پایا ن نگرفته بلكه امروزه نیرومند تراز همیشه با الها م ازفلسفه وجهان بینی آپوئیستی نه فقط هرچهاربخش كردستا ن و بلكه كل منطقه ی خا ورمیانه را هم تحت تاثیرمبارزات حق طلبا نه و دفاع مشروع خویش قرار داده است.
درپی دستگیری عبدالله اوجالان رهبرحزب كارگران كردستا ن PKK دركنیا مردم ومطبوعات یونان علیه " تئودورپانگا لس" وزیرامورخارجه ی این كشوربه مخالفت برخا ستند ود رخواستها برای استعفای وی شدت یافت. اذهان عمومی یونان بطوركلی برضد پانگا لس برانگیخته شده است . احزاب مخا لف ومطبوعات هم وزیرامورخارجه رامتهم نمود ند كه با كمك به نا پدید شدن اوجالان دركنیا موجب تحقیریونان شده است . هشت تن ازنماینده گا ن حزب حاكم " پاسوك" نیزباصد وربیا نیه ای خواستاراستعفای پانگا لس شدند. روزنامه ی كثیرالانتشار" الفتورتیپبا" روزدستگیری اوجالان را" سه شنبه ی سیاه" نامید .
مطبوعات یونان همچنین سرویسهای اطلاعاتی آمریكا واسرائیل رابه ربودن وتحویل اوجالان به مقام های تركیه متهم كردند. برخی ازیونانی ها نیزآ تن رابه خیا نت وتحویل اوجالان به تركیه متهم نمود ند.
معروف صمدی نماینده ی مردم سنندج درمجلس شورای اسلامی درگفتگوباخبرنگارپارلمانی " ابرار" گفت: نحوه ی برخورد با اوجالان مغایرقوانین ومعاهدات بین المللی درامورپناهنده گان است وما كمترین موردی سراغ داریم كه شخصی دركشوری تقاضای پنا هنده گی كرده باشد اما بعدا" با اینگونه برخوردهاوحركا ت كه مغایركنوانسیونهای بین المللی است مجد دا" اوراكه درواقع به یك كشورثالث پناه آورده بود، بازداشت كنند. وی اضافه نمود بطورقطع نقش موسا د دراین دستگیری بسیا ربارزومشخص است.
بها الد ین اد ب نما ینده ی مردم سنندج وكا میاران و دیواندره نیزاظهارداشت : دستگیری وحذ ف اوجالان نمی تواند حلال مشكلا ت تركیه باشد. اما علیرغم آن گویا آنكارا قصد دارد بادستگیری اوجالان وسركوب شد ید مقا ومت كردها ، مشكل این گروه قومی رابرای همیشه درتركیه وشمال عراق حل كند. و ی گفت كه رژیم تركیه حتی حاضرنیست كلمه " كرد" به زبان آورد واز این برادران مابه عنوان تركها ی كوهستانی نام میبرد واین موضوع بیا نگرعمق واپسگرا یی فكری وعقید تی دولت تركیه میباشد.
د كترعبد الله رمضان زا د ه درگفتگو باخبرنگار" صبح امروز" گفت : تركیه دردستگیری اوجا لان ازكمك تمام دستگاههای اطلاعاتی غرب واسراییل برخورداربود. دولت تركیه برای دسگیری اوجالان سناریوی كاملی رااز حدود یك سال و نیم پیش طراحی كرده بود كه در یك مقطع زما نی اجرای این سناریو به وقفه افتاد اما با رفتن وی به ایتالیا، تركیه موفق شد طرح خود را به اجرادربیا ورد. استا نداروقت كردستا ن درا دامه گفت : تركیه برای آنكه مسئله ی استقرار اوجالان را درشمال عراق منتفی سازد به گروهها ی كردعراقی امتیازداد وباتهد ید آ نا ن ونیزحمله به شما ل عراق شرایطی راپدیدآورد كه رهبرPKK نتوا ند درشما ل عراق بماند.
به این ترتیب به روشنی مشا هده میشود كه توطئه ی بازداشت اوجالان تا چه اندازه ازجانب بیشتر دوستدا ران حقوق بشردرسراسرجها ن مورد نفرت قرارگرفته ومحكوم شده است. به اجرا درآوردن این دسیسه ی خائنا نه به وسیله توطئه گران بین المللی آشكارا مقاصد ونیا ت ضد بشری آنانی كه د م ازد موكراتیزه نمود ن خا ورمیا نه میزنند را درمعرض د ید جها نیان قرارمیدهد.
رژیمها ی خیا نت پیشه ای كه در راستای نیل به مقا صد توسعه طلبا نه وغارت هرچه بیشترمنابع وثروتهای ملی دیگركشورها آما د ه اند تما می موازین انسانی و حقوقی رازیرپا نها د ه وآن راوسیله بده وبستان های سیاسی بین خود قراردهند. اینگونه سیاستها ی انكارگرایانه وتوطئه آمیز هنوزهم درجهان به اصطلاح آزاد امروز برعلیه منافع ملی خلق كرد ازسوی سرمایه داری جهانی به سركرده گی آمریكا وعوا مل وابسته به آ ن درجریان است. آمریكا ، تركیه ودولت مركزی عراق با همكا ری رهبران سیاسی جنوب كردستا ن درصد د برآمد ه ا ند توطئه ی سه جانبه ای را برضد جنبش آزادی خواهی خلق كرد به پیشا هنگی فلسفه و ا ید ئو لوژی آپوئیستی سازماندهی نمایند. ناگفته پیداست كه هد ف این دسیسه ی خا ئنا نه نه تنها PKK وبلكه نابودی ودرهم شكستن اراد ه آزا د خلق كرد می باشد. توطئه ای كه متا سفانه برخی گروههای خود ی را نیز به همكاری فرا خوانده است. نیروها یی كه هنوز باورنمی دارند كه سیاست بازان آمریكا عاشق چشم وابروی كردها نبوده وعمده هدف شان كسب هرچه بیشتر منافع اقتصا د ی میباشد.
درحا لیكه د رتمام دنیا ، كردها به خاطر دستگیری غیرقانونی وضد بشری وبه دورازعرف بین المللی اوجالان دست به خودسوزی زد ند یكی ازرهبران كرد – مسعود بارزانی – باابراز خوشحالی ازبازداشت اوجالان ، خواستار محاكمه ی اوبه عنوان جنا یتكار جنگی شد. را د یوی جناح بارزانی خواستارمحاكمه ی رهبر حزب كارگران كردستا ن به اتهام تلاش برای تجزیه ی تركیه شد.لازم به یادآوری است كه حزب د موكرات كردستان عراق بارها با هدف سركوب نیروهای PKK بارژیم نژاد پرست تركیه همكاری كرده است.
واما با وجود طراحی واجرای همه ی این دسیسه ها، اكنون سیمای اوجا لان وپرچمهایPKK چون خورشید ی درخشا ن برفراز كوهها ی سركش كردستا ن ودر قلب جنگلهای انبوه و دره های سخت گذر وبی عبور مید رخشد. آتش فروزانی كه اند یشه و جهان بینی انسا ند وستانه ی اوجالان با هد ف اراده مند كردن خلق كرد وهستی بخشید ن دوباره ی فرهنگی ، تاریخی ، ملی و
نژادی به او برافروخته است ، اینك ازهمیشه فروزانتر و شعله ورتر میرود تا تارو پود نژاد پرستان و دشمنان آزادی ، دموكراسی و حقوق بشر را خاكستر كند. اینك گریلا ها بر بلندای قله های سربه فلك كشیده ودر دل جنگل های گشن كردستا ن – این د یار بها ران ند یده – پر غرور و سربلند خلق ما را
به آینده ای روشن وپرا مید مژده میدهند.
نیروی اراده و مقاو مت " اوجالان" اینك د رزندان ایمرا لی شوروهیحان میلیونها انسا ن كرد وهر انسا ن دوستدار آزا د ی و عدا لت و حقیقت را برانگیخته است . پرچمها ی PKK همچنا ن مید رخشد. خلقها ی ستمد یده وانبوه بینوا یا ن این قربا نیا ن سیستم بهره كش سرمایه داری درگوشه و كنار خاورمیا نه چشم امید به درخشش پرچمها یی دوخته اند كه 30 سا ل پیش " عبد الله اوجالان" درسا ل 1978 در روستای فیس FIS دراستا ن آمد ( دیار بكر) شما ل كردستا ن با تشكیل نخستین كنگره ی حزب كارگران كردستا ن PKK به اهتزاز درآ ورد. اینك هزا ران گریلای فدا یی با ا لهام از روح مبارزاتی شهید " مظلوم دوْغا ن " شهید عگید " شهید آ كیف " ودیگر شهیدا ن راه آزا د ی خلق كرد، فریا د عد ا لت خواهی خلقی را سرمیدهند كه به درازا ی تاریخ از سوی رژیمها ی اشغا لگر ملیت ،زبا ن ، تاریخ وفرهنگ و هویتش مورد انكار قرار گرفته است.
تا وقتی كه خورشید میدرخشد پرچمهای PKK نیز میدرخشند.

ارکان/جوانرو بازدید : 349 دوشنبه 24 بهمن 1390 زمان : 21:8 نظرات ()
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
درباره ما
پرسیم له‌ كاوه‌ی باپیرم، گوتم: بابه‌! وا ده‌ست به‌سته‌م، ده‌ پێم بڵێ، چۆن ده‌گه‌مه‌ نه‌ورۆزه‌كه‌ی سه‌ده‌ی بیسته‌م؟ گوتی: ڕۆڵه‌! گه‌ر كوردستان بكه‌ن به‌ پارچه‌ ئاگرێ، نه‌ك زوحاكێك، هه‌زار زوحاك مل كه‌چ ده‌كا و خۆی ناگرێ!
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نظرسنجی
  فرقی هست بین این سایت.بابقیه سایتها./؟//؟/؟/؟
  آمار سایت
 • کل مطالب : 293
 • کل نظرات : 124
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 741
 • آی پی امروز : 64
 • آی پی دیروز : 91
 • بازدید امروز : 224
 • باردید دیروز : 160
 • گوگل امروز : 24
 • گوگل دیروز : 38
 • بازدید هفته : 384
 • بازدید ماه : 3,153
 • بازدید سال : 26,312
 • بازدید کلی : 908,931
 • کدهای اختصاصی
  قڕمان ده‌كه‌ن؟تا چرای ئێمه‌ نه‌سووتێ... (ئه‌و گه‌له‌ی گه‌لێكی تر ده‌چه‌وسێنێته‌وه‌ خۆی ناحه‌سێته‌وه‌) بیرمه‌ندێك تا چرای ئێمه‌ نه‌سووتێ، ئێوه‌ هه‌رگیز ڕووناكایی نابینن به‌ چاوی خۆتان. تا ئێمه‌ دیل و كۆیله‌ بین، هه‌ر كۆت و نیر، تۆق و زنجیر ده‌كه‌ین بۆتان! * * * قوڕتان به‌ سه‌ر! دوای مردنیش، لی ناگه‌ڕێین نیشتمانمان بكه‌ن به‌ ماڵ. لێ ناگه‌ڕێین گۆشتمان بخۆن وه‌ك قه‌ل و داڵ. گه‌ر هیچ نه‌بێ ده‌بینه‌ خاڵۆزه‌ی بێستان، زیوانی ناو ده‌غڵ و دانتان. ده‌بینه‌ لم، ده‌چینه‌ ناو پارووی نانتان. ده‌بینه‌ مار، په‌پكه‌ ده‌خۆین له‌ناو نوێنتان. ده‌بینه‌ شێرپه‌نجه‌ و میكرۆب، گه‌را ده‌خه‌ین له‌ناو خوێنتان. ده‌بینه‌ كوان، هه‌رده‌مه‌و له‌ جێیه‌ك ده‌ردێین. ده‌بینه‌ ژان، له‌ سه‌د لاوه‌ تێتان وه‌ردێین. ده‌بینه‌ زێرووی هه‌زارپێ، ده‌م گیر ده‌كه‌ین له‌ گه‌رووتان. ده‌بینه‌ تامیسكه‌ی سه‌ر لێو، باپشكێوی سه‌ر پێڵووتان. شایی بكه‌ن - ده‌یكه‌ین به‌ شین. پرسه‌ دانێن - كاستان ده‌كه‌ین به‌ پێكه‌نین! ده‌بینه‌ له‌كه‌ی زمان و تانه‌ی سه‌ر چاو. ده‌بینه‌ مووی ناو خۆراك و خڵته‌ی ناو ئاو! تا چرای ئێمه‌ نه‌سووتێ، ئێوه‌ هه‌رگیز ڕووناكایی نابینن به‌ چاوی خۆتان. تا ئێمه‌ دیل و كۆیله‌ بین، هه‌ر كۆت و نیر، تۆق و زنجیر ده‌كه‌ین بۆتان!